ทำเนียบบริหาร

ชื่อ :  ว่าที่ ร.ต.กัมพล  สุขคีรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

ภูมิลำเนา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ : ทนายความ

ประวัติการทำงาน : ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความสำนักงานกฎหมายสุขคีรินทร์

ชื่อ : ร.ต.ต.ภูดิส ภิรมย์ภู่

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

ภูมิลำเนา : จังหวัดนครปฐม

การศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ : บริษัทเอกชน ข้าราชการตำรวจ ทำธุรกิจขายตรงกว่า 20 ปี

ประสบความสำเร็จ : ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง Presdent

คุณหมอธงไชย   พวงดี

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา : บภ.บผ.บพ.

ประสบการณ์ : อดีตรับราชการ บริษัทเอกชน

ประสบความสำเร็จ : ตำแหน่งผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำ

ชื่อ : ลฎาภา  เอี้ยงชะอุ่ม

ตำแหน่ง :  ประธานฝ่ายสมาชิก

ภูมิลำเนา : จังหวัดสมุทรสาคร

ประสบการณ์ : เจ้าของร้านเสริมสวย เจ้าของร้านสะดวกซื้อ ทำธุรกิจขายตรงมากว่า 20 ปี

ประสบความสำเร็จ  : ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง  Presdent

ชื่อ : ดร.พลธนัช พงษ์สรัล

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

ประสบการณ์ : บริษัทเอกชน

ประสบความสำเร็จ : ตำแหน่งผู้บริหาร

ชื่อ : ทยากร  โมลี

ตำแหน่ง : เลขานุการและกฏหมาย

ภูมิลำเนา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ : ทนายความ

ประวัติการทำงาน : ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความสำนักงานกฎหมายสุขคีรินทร์

ชื่อ : สายัณห์ โอภาศรี

ตำแหน่ง : President

ภูมิลำเนา : จังหวัดจันทบุรี

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารการศึกษา

ประสบการณ์ : รับราชการครู

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง President.

ชื่อ : นันทภพ  จินงี่

ตำแหน่ง :  President

ภูมิลำเนา : จังหวัดนครปฐม

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสบการณ์ : เจ้าของร้านอาหาร  รับเหมาตกแต่งบ้าน  ทำธุรกิจขายตรงกว่า 20 ปี

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง President.

ชื่อ : จันรธีร์   สุวรรณพันธ์

ตำแหน่ง : President

ภูมิลำเนา : จังหวัดราชบุรี

ประสบการณ์ : ค้าขาย

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง President.

ชื่อ : ประจรรย์  สบทบ

ตำแหน่ง : Vice  President

ภูมิลำเนา : จังหวัดพิจิตร

การศึกษา : (ปวช)

ประสบการณ์ : รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์/ทำธุรกิจขายตรงมากกว่า 15 ปี

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง Vice  President.

ชื่อ : ณัฏฐนิช  เพชรน้อย

ตำแหน่ง : Vice  President

ภูมิลำเนา : จังหวัดราชบุรี

การศึกษา : (ปวส)

ประสบการณ์ : ขายค้า

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง Vice  President.

ชื่อ : เบญญภา  จินงี่

ตำแหน่ง : Vice  President

ภูมิลำเนา : จังหวัดนครปฐม

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสบการณ์ : เจ้าของร้านอาหาร/ทำธุรกิจขายตรงกว่า 20 ปี

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง  Vice  President.

ชื่อ : พรมาลี  ฉิมไพบูลย์

ตำแหน่ง : Vice President

ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : เจ้าของรีสอร์ท ภูผาการ์เด้นวิว

ประสบความสำเร็จ : ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง Vice President.